Deontological code

De Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) heeft tot taak aan de minister bevoegd voor Volksgezondheid, op diens verzoek of op eigen initiatief, advies te verstrekken over alle aangelegenheden in verband met de verpleegkunde, meer bepaald betreffende de uitoefening van de verpleegkunde en de kwalificatie hiertoe.

De Federale Raad voor Verpleegkunde kan ook de Minister bevoegd voor Volksgezondheid en de overheden van de gemeenschappen, bevoegd inzake onderwijs, op hun verzoek of op eigen initiatief, advies verstrekken over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de studies en de opleiding van de in artikel 45 bedoelde personen.

De Federale Raad voor verpleegkunde heeft de deontologische Code voor de Belgische verpleegkundigen herwerkt.

In november 2017 werden twee documenten goedgekeurd. Er is een nieuwe herwerkte deontogische code en een advies  betreffende  de opportuniteit van een systeem voor regulering van de deontologie van de beoefenaars van de verpleegkunde.

Beide documenten werden op de website van de FRV geplaatst en kunt u terugvinden via de onderstaande linken:

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende de opportuniteit van een systeem voor regulering van de deontologie van de beoefenaars van de verpleegkunde: https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/2017_11_14_avis_deontologie.pdf

De Deontologische code voor de Belgiqche verpleegkunigen is de bijlage van het advies 2017.04 van de FRV: https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/deontologische_code_voor_de_belgische_verpleegkundigen_0.pdf