Statuten

UGIB-AUVB-AKVB vzw

Hippocratelaan 91
1200  Brussel
Ondernemingsnummer: 0828.194.710

NIEUWE STATUTEN – NAAMSWIJZIGING

De Algemene Vergadering van 13 juni 2017, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

ARTIKEL 1

De vereniging neemt de volgende benamingen aan in de drie landstalen:

 • ALGEMENE UNIE VAN VERPLEEGKUNDIGEN VAN BELGIE
 • UNION GENERALE DES INFIRMIERS DE BELGIQUE
 • ALLGEMEINER KRANKENPFLEGERVERBAND BELGIENS

De vereniging kan ook gebruik maken van de volgende afgekorte benamingen:

 • AUVB
 • UGIB
 • AKVB

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Hij kan slechts bij beslissing van de Algemene Vergadering verplaatst worden. De huidige maatschappelijke zetel bevindt zich op volgend adres: Hippocratelaan 91, 1200 Brussel.
De vereniging is een pluralistische onafhankelijke vereniging. Ze ontwikkelt haar activiteiten op het gehele Belgische grondgebied, buiten alle filosofische en politieke strekkingen om.

ARTIKEL 2

De vereniging heeft tot doel:

 1. De verpleegkunde, de verpleegwetenschappen en de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te promoten en te ontwikkelen;
 2. De verenigingen van beoefenaars van de verpleegkunde in de zin van de Belgische wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg bijeen te brengen;
 3. Het beroep en de uitoefening van de beoefenaars van de verpleegkunde te vertegenwoordigen en te verdedigen, zowel vanuit hun professionele belangen als vanuit het belang van de hen toevertrouwde patiënten.

De vereniging mag alle wettelijke middelen aanwenden die zij voor de verwezenlijking van haar doel nodig acht. Haar handelingen kunnen verschillende vormen aannemen, met name beroepsbescherming, aanbevelingen en adviezen, diensten aan derden …

Ze mag zich aansluiten bij andere verenigingen of groeperingen om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken.
Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 3 – Duur

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan op elk ogenblik ontbonden worden.

ARTIKEL 4 – Aantal leden

De vereniging telt zowel effectieve als toegetreden leden.
De effectieve leden zijn de stemgerechtigden op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. Hun naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Hun minimumaantal is bepaald op zes.
Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Hun rechten en plichten kunnen worden vermeld in een huishoudelijk reglement.

Met de term ‘’leden’’ in deze statuten wordt verwezen naar de effectieve leden.

ARTIKEL 5 – Leden

De effectieve leden zijn rechtspersonen en worden onderverdeeld in:

 • De stichtende leden die de oprichting van de vzw betekend hebben. Deze zijn algemene beroepsorganisaties waarvan hun leden uit alle geledingen van het beroep komen, verpleegkundigen zonder specialisatie, verpleegkundigen met specialisatie en verpleegkundigen die werken in een specifiek domein van de verpleegkunde. Deze categorie kan niet meer uitgebreid worden.
 • Beroepsverenigingen waarvan hun leden afkomstig zijn van een specifiek of gespecialiseerd verpleegkundig domein met inbegrip van de thuisverpleegkunde. Zij worden verder geassocieerde leden genoemd.

De leden worden ingeschreven in het ledenregister dat moet worden bijgehouden op de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 6 – Toetreding van een nieuw lid

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering een nieuw geassocieerd lid aanvaarden. De aanvraag tot toetreding van een nieuw lid moet aan de Raad van Bestuur gericht worden ter attentie van de Voorzitter.

De algemene vergadering stemt over de aanvaarding als nieuw lid met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, waarbij zowel een meerderheid onder de aanwezige en vertegenwoordigde stichtende leden en een meerderheid onder de aanwezige en vertegenwoordigde geassocieerde leden moet worden behaald.

Bij zijn aanvraag tot toetreding als lid omschrijft het kandidaat-lid zijn doelstellingen en zijn doelgroep. Hij bezorgt zijn statuten aan de Raad van Bestuur. Deze elementen worden door de Algemene Vergadering onderzocht vooraleer een kandidaat-lid als lid kan worden aanvaard.

ARTIKEL 7 – Bijdrage

De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering en bedraagt maximaal 1000 euro.

ARTIKEL 8 – Ontslag en uitsluiting van een lid

Leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken door hun ontslag schriftelijk te richten aan de Raad van Bestuur.

Wordt beschouwd als ontslagnemend, elk lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet betaalt na de maand nadat hem een aangetekende schriftelijke aanmaning werd toegestuurd.

Leden die het doel van de vereniging schaden of niet eerbiedigen, kunnen worden uitgesloten. De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering en met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en bij geheime stemming worden uitgesproken. In ernstige gevallen kan de Raad van Bestuur het lid schorsen van de activiteiten van de vereniging voordat de volgende Algemene Vergadering bijeenkomt.

Leden die hun rechtspersoonlijkheid verliezen, verliezen automatisch het lidmaatschap.
Ontslagnemende of uitgesloten leden, alsook hun erfgenamen of hun rechthebbenden hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging. Zij kunnen noch enige staat of overlegging van rekening, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving, noch de terugbetaling van gestorte bijdragen opeisen of vorderen.

ARTIKEL 9 – Algemene Vergadering – Samenstelling

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter, of bij niet-aanwezigheid door de ondervoorzitter.

Elk lid-rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door een verpleegkundige en dit conform de eigen statuten.

ARTIKEL 10 – Algemene Vergadering – Bevoegdheden

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten,
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
 • de uitsluiting van een lid van de vereniging,
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
 • het bepalen van de stemmingsregels van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur,
 • alle andere gevallen waarin deze statuten het vereisen.
ARTIKEL 11 – Algemene Vergadering – Bijeenroeping

De Algemene Vergadering komt samen na een beslissing door de Raad van Bestuur telkens als het doel van de vereniging zulks vereist. Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar, voor het goedkeuren van de begroting van het komend jaar en om zich uit te spreken over de kwijting van de bestuurders. Deze Algemene Vergadering moet in de eerste helft van het jaar plaatsvinden.

De Raad van Bestuur is bovendien verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de leden daartoe een verzoek richt aan de Raad van Bestuur en dit per brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen binnen de 15 dagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 12 – Algemene Vergadering – Oproepingsbrief

De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door de voorzitter of ondervoorzitter. Alle leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per mail of per aangetekende brief of per fax tenminste veertien dagen voor de vergadering.

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e van de leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden ondertekend zijn en tenminste vijf werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de Raad van Bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 13 – Algemene Vergadering – Stemmingsregels

Behalve in de gevallen voorzien in artikel 6, 8, 14, 15 en 30 worden de besluiten genomen bij een meerderheid van 70% van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en van 50% der stemmen in elke groep van algemene beroepsverenigingen en specialistische beroepsverenigingen.

Op de Algemene Vergadering hebben de leden van elke groep (conform de verdeling in artikel 5) vijftig procent van alle aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
In geval van afwezigheid van een lid, kan deze volmacht verlenen aan een ander lid naar zijn keuze. Ieder lid kan slechts één volmacht dragen.

ARTIKEL 14 – Algemene Vergadering – Bijzonder Quorum

Voor een wijziging van de statuten of een ontbinding van de vereniging moeten twee derden van de leden van de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Hierover kan zij zich enkel uitspreken wanneer de voorgestelde wijzigingen schriftelijk opgenomen werden in de oproepingsbrief.

In geval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden geldig kan beraadslagen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden.

ARTIKEL 15 – Algemene Vergadering – Bijzondere meerderheid

Een meerderheid van twee derde van de stemmen is vereist om de statuten te wijzigen of een lid uit te sluiten. Voor de uitsluiting van een lid moet dit punt in de oproepingsbrief voorkomen, en het lid wordt uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.
Voor de ontbinding van de vzw en wanneer de wijziging van de statuten betrekking heeft op het doel van de vereniging, is een meerderheid van vier vijfden nodig.

ARTIKEL 16 – Algemene Vergadering – Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een register. Uittreksels van de notulen die bestemd zijn voor derden worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis hiervan kunnen twee andere bestuurders deze documenten valideren.

ARTIKEL 17 – Raad van Bestuur – Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, gekozen door de algemene vergadering: 50% van de bestuurders vertegenwoordigen de algemene beroepsorganisaties, verdeeld in 30% voor NVKVV, 20% voor FNBV, 20% voor acn, 20% voor FNIB en 10% voor KPVDB, en 50% vertegenwoordigen de geassocieerde effectieve leden (de helft voor Nederlandstalige en de andere helft voor Franstalige, waarvan 20% voorbehouden aan de thuisverpleegkundigen met 10% voor de Nederlandstalige en 10% Franstalige). De leden van de Raad van Bestuur zijn allen verpleegkundigen.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter, waarvan één uit de algemene beroepsorganisaties en één uit de geassocieerde beroepsverenigingen. Zij zijn van een verschillend taalregime. Verkozen voor vier jaar en éénmaal verlengbaar in een zelfde mandaat.

De Raad van Bestuur kiest tevens een secretaris en een schatbewaarder. De secretaris en schatbewaarder moeten eveneens afkomstig zijn van een verschillend taalregime en van een verschillende ledencategorie. Verkozen voor vier jaar en éénmaal verlengbaar in een zelfde mandaat.

In geval van wijziging van de Raad van Bestuur, behoudt elke algemene beroepsvereniging ten minste één zetel in de Raad van Bestuur.

De bestuurders worden verkozen voor vier jaar. Hun mandaat gaat verloren door afzetting door de Algemene Vergadering, vrijwillig ontslag per brief ingediend bij de Voorzitter of bij de Raad van Bestuur of door reden om beroep van verpleegkundige niet meer te mogen uitoefenen.

ARTIKEL 18 – Raad van Bestuur – Ledenregister

Op de zetel van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een ledenregister bijgehouden. Dit register vermeldt de benaming, het adres en het juridisch statuut van elk lid.
Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting moeten door toedoen van de Raad van Bestuur tevens in dat register ingeschreven worden binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.
Alle leden en de belanghebbende partijen kunnen op de zetel van de vereniging het ledenregister raadplegen.

ARTIKEL 19 – Raad van Bestuur – bevoegdheden

De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. Hun benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden;

a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur

b) door afzetting door de Raad van Bestuur.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college wordt de vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van twee bestuurders.

De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

De Raad van Bestuur werkt voorstel uit voor alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

ARTIKEL 20 – Raad van Bestuur – Bijeenroeping

De Raad van Bestuur wordt minstens acht dagen voor de vergadering met een agenda bijeengeroepen door de voorzitter of door de ondervoorzitter.

Indien alle bestuurders hiermee akkoord gaan, kan de oproeptermijn verkort worden.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter.

Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter.

ARTIKEL 21 – Raad van Bestuur – Stemmingsregels

De Raad van Bestuur kan geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen met 70% der stemmen en met minstens 50% van de aanwezige bestuurders van de algemene beroepsorganisaties en 50% van de aanwezige bestuurders van de geassocieerde organisaties. Elke bestuurder heeft één stem.

ARTIKEL 22 – Raad van Bestuur – Notulen

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en een bestuurder.
Uittreksels van de notulen die bestemd zijn voor derden worden geldig ondertekend door de voorzitter en door de ondervoorzitter. Bij ontstentenis hiervan kunnen twee andere bestuurders deze documenten valideren.

ARTIKEL 23 – Raad van Bestuur – Archivering

Alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur worden opgenomen in een register en kunnen door de leden worden ingezien. Zij hebben ook inzage in de beslissingen van personen, al dan niet met een bestuurdersfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden. Zij hebben ook inzage in alle boekhoudkundige stukken van de vereniging. Belanghebbende derden die inzage wensen te verkrijgen in de notulen van de Algemene Vergadering dienen hiertoe een schrijven te richten aan de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 24 – Raad van Bestuur – Uitvoerend comité

Een uitvoerend comité of bureau kan worden opgericht binnen de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 25 – Financieel boekjaar

Het financieel boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

ARTIKEL 26 – Financiële staten

Ieder jaar en ten laatste binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar legt de Raad van Bestuur de financiële staten van het voorbije boekjaar en de begroting van het komende boekjaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 27 – Ontbinding

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering of, bij gebreke daarvan, de rechtbank een of meer vereffenaars. Zij bepaalt eveneens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen na aanzuivering van de passiva worden overgedragen aan één of meerdere verenigingen waarvan het doel het meest dat van de ontbonden vereniging benadert.

ARTIKEL 28 – Diversen

Voor alles wat in deze artikelen niet is voorzien, is de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002, van toepassing.

ARTIKEL 29

De bestuurders hebben in hun functie geen enkele persoonlijke verplichting en zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

ARTIKEL 30 – Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement kan door de Algemene Vergadering vastgesteld worden, op voorstel van de Raad van Bestuur. Wijzigingen aan dat reglement kunnen worden aangebracht door de Algemene Vergadering die bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden hierover beslist.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 16 april 2013,

Te Brussel,

 

Koninckx Marc
Bestuurder